Jdi na obsah Jdi na menu

Škola podmiňuje odjezd dítěte na ŠvP souhlasem se zdravotní péčí

18. 5. 2012

Dotaz:

Škola podmiňuje odjezd dítěte na školu v přírodě podepsáním souhlasu se zdravotní péčí

Krásné dopoledne,

prosím o radu. Dcera jede ve 2. třídě ZŠ na školu v přírodě a přinesla domů k podepsání papír "Písemný souhlas zákonných zástupců", kde mimo jiné svým podpisem potvrdím toto: "... 1. souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života...". 

To mě děsí. Když to nepodepíšu, nechají moje dítě někde vykrvácet?!?! Když podepíšu, můžou s ním provést cokoli?! 

Plánuji vepsat větu, že v případě, že nastane situace, kdy k záchraně života nebo zdraví bude nutný neodkladný lékařský zásah, tak může jednat lékař bez souhlasu pacienta a zákonného zástupce a v případě, že stav nebude vyžadovat tento akutní zákrok, souhlas nedávám, přeji si být neprodleně inforována, pro dceru si přijedu a sama budu rozhodovat o udělení souhlasu k případné zdravotní péči. Děkuji za výklad. Škola tím podmiňuje odjezd dítěte na školu v přírodě a ze svého okolí vím, že nejde pouze o naši školu.

Zde je přepis textu formuláře:

 

Písemný souhlas zákonných zástupců

Předpis č. 372/2011 Sb.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) – platný od 1. 4. 2012

Účast žáka na akci je podmíněna písemným souhlasem zákonných zástupců, včetně souhlasu podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, s poskytnutím zdravotních služeb

Potvrzuji svým podpisem, že můj (moje) syn (dcera) ____________________________ žák(yně) třídy ____________se může zúčastnit školních akcí školy za podmínek znění zákona o zdravotních službách, s poskytnutím zdravotních služeb.

Tento souhlas se vydává pro školní rok 2011-2012.

Zavazuji se, že o jakékoli změně mého postoje budu školu informovat.

V_________________

Podpis zákonných zástupců______________

FN

Odpověď:

Dobrý den,
 
z žádného právního předpisu a ani z nového zákona o zdravotních službách nevyplývá oprávnění školy podmiňovat odjezd dítěte na školní akci písemným souhlasem rodiče s poskytováním zdravotní péče ani povinnost rodičů takový formulář podepsat.
 
Navíc takový souhlas by ani nebyl platný, neboť nejde o souhlas svobodný a informovaný, nejde o souhlas s konkrétním zdravotním výkonem a nejde o souhlas daný poskytovateli péče:
  • Pokud rodiče jsou nuceni formulář podepsat, aby jejich dítě vůbec mohlo na školní akci odjet, tak jde o nátlak na rodiče, a proto z podstaty věci nejde o svobodný souhlas - ten musí být dán bez jakéhokoliv nátlaku.
  • Pokud rodiče podepíšou formulář, aniž by byli informováni např. o účelu, povaze, předpokládaném přínosu a možných rizicích a důsledcích zdravotní péče a aniž by měli možnost před udělením souhlasu klást doplňující otázky, pak nejde o informovaný souhlas. Zákon o zdravotních službách navíc neumožňuje podepsání tzv. bianco souhlasu s předem neurčenými zdravotními službami, a to s jedinou výjimkou - takový souhlas mohou rodiče dát u dítěte staršího 15 let pouze registrujícímu lékaři (dětskému lékaři, zubaři nebo gynekologovi) a pak souhlas s každým zdravotním výkonem, vyšetřením či zákrokem, dává sám nezletilý.
  • Zákon také upravuje poskytnutí souhlasu pouze poskytovateli péče, žádné poskytování souhlasu školskému zařízení není upraveno. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že udělený souhlas nejenže není platný, ale v případě, že by dítě bylo vyloučeno z účasti na školní akci z důvodu odmítnutí rodičů jej podepsat, by pravděpodobně došlo k zásahu do osobnostních práv dítěte i rodičů a též k diskriminaci, pokud by rodiče odmítli tento souhlas dát např. z důvodu svého filosofického nebo náboženského přesvědčení (např. nesouhlasí s určitým způsobem poskytování péče, preferují alternativní léčbu před nekritickým podáváním antibiotik apod.).
 
Kromě toho je vyžadování tohoto souhlasu též zbytečné, neboť podle § 38 odst. 4 zákona o zdravotních službách "nezletilému pacientovi ... lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce, jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví". V případě, že si tedy dítě například zlomí nohu nebo se u něj objeví vysoká horečka, tak je zřejmé, že personál školy v zájmu dítěte zajistí jeho vyšetření/ošetření lékařem a nakonec to bude lékař a nikoliv škola, kdo rozhodne o poskytnutí péče i bez souhlasu rodičů. V případě, že zjevně nejde o neodkladnou péči k zamezení vážného poškození zdraví (např. odřené koleno, lehce zvýšená teplota apod.), pak pracovníkům školy nic nebrání, aby zatelefonovali rodičům a konzultovali s nimi další postup. Ale i v případě, že by nebyli rodiče dosažitelní nebo by šlo o jednoduché a nekomplikované ošetření a zdravotník školy by dítě ošetřil i bez souhlasu rodičů, pak těžko z toho budou vyplývat nějaké právní důsledky pro školu, neboť ta jednala v zájmu dítěte a v souladu s § 415 občanského zákoníku si počínala tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví.
 
Je ovšem otázkou, jak by rodiče měli postupovat, pokud je na nich vyžadováno podepsání uvedeného formuláře. Jedna z možností je vepsat do formuláře výhradu (jak uvádíte) s tím, že v případě, že nejde o neodkladnou péči, si přejete být před jakýmkoliv zdravotním výkonem informována telefonicky. Může se ale stát, že škola nebude chtít takový souhlas uznat a bude trvat na podepsání jejich souhlasu bez výhrad. Také můžete odmítnout celý formulář jako nezákonný podepsat.
 
V každém případě, pokud škola odmítne dítě na školní akci vzít z důvodu nepodepsání tohoto souhlasu, bude jednat nezákonně. Rodičům bych v takovém případě doporučila jednak vyžádat si informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o tom, kde formulář škola vzala (pravděpodobně se totiž jedná o práci nějakého neznalého a nekompetentního úředníka na krajském úřadě) a na základě jakého konkrétního ustanovení zákona souhlas vyžaduje. Pak je možné podat stížnost k veřejnému ochránci práv jak na školu, tak i na úředníky, kteří tyto postupy školy iniciovali, a to jednak z důvodu protiprávního a nesprávného jednání správních orgánů (při rozhodování o poskytnutí školské služby, mezi které patří i školy v přírodě, škola pravděpodobně vystupuje v pozici správního orgánu), tak i z možného důvodu diskriminace. Dále je vhodné podat stížnost na školu k České školní inspekci. V neposlední řadě rodiče mohou za své dítě i za sebe podat na školu žalobu za neoprávněné odepření školské služby a s tím spojený zásah do osobnostních práv (neoprávněné odepření pobytu dítěte na škole v přírodě jistě zejména dítě, ale i jeho rodiče pociťují jako velkou újmu). Pomocí žaloby (buď na ochranu osobnosti nebo na nesprávný úřední postup, to z právního hlediska není zcela vyjasněné, takže ideálně obojí) se rodiče mohou domáhat omluvy i finančního zadostiučinění.
 
Zuzana Candigliota
právnička Ligy lidských práv
 
zdroj:http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/deti-a-rodice-porod-28/n-skola-podminuje-2736.html
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář