Jdi na obsah Jdi na menu

NEBEZPEČNÉ FLUORIDY

1. 3. 2011

Co je fluorid? 

Fluoridy jsou jakékoliv kombinace prvků obsahující iont fluoru. Ve své elementární formě je fluor světle žlutým vysoce toxickým a korozivním plynem. V přírodě se fluor nachází v kombinaci s minerály jako fluorid. Je to chemicky nejaktivnější nekovový prvek a je také nejreaktivnějším elektricky negativním iontem.

 

Díky své extrémní reaktivitě se fluor v přírodě jako nezkombinovaný prvek nenachází. Fluor patří v periodické tabulce do skupiny VIIa. Rychle vymísťuje další halogeny – jako chlór, brom a jód – z jejich minerálních solí. S vodíkem tvoří plyn fluorovodík, který se ve vodním roztoku stává kyselinou fluorovodíkovou.

 

Sloučeniny fluoru nebo fluoridy jsou americkou Agenturou pro jedovaté látky a registr nemocí (ATSDR) uváděny jako prvních 20 látek z 275 představujících nejvýznamnější hrozbu pro lidské zdraví. Fluoridy, fluorovodík a fluor byly nalezeny nejméně na 130, 19 resp. 28 místech z 1,334 míst na seznamu státních priorit identifikovaných Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA). Následně, podle nařízení zákona o super fondu (1996), si to vyžádalo kompilace informací o fluoridech, fluorovodíku a fluoru a jejich účincích na zdraví. Tato publikace se objevila v r. 1993.

 

Fluoridy jsou kumulativní jedy. Fakt, že fluoridy se v těle hromadí, je důvodem, proč americké zákony požadují po Hlavním lékaři, aby stanovil Maximální úroveň kontaminace (MCL) pro obsah fluoridu ve veřejné vodovodní síti, podle nařízení EPA. Specifickým účelem tohoto požadavku je vyhnout se nemoci známé jako ochromující kostní fluoróza (CSF), nemoci, která prochází třemi stádii.

 

MCL, určená k zabránění pouze třetího a ochromujícího stádia této nemoci, byla nastavena na 4 ppm či 4 mg na litr. Předpokládalo se, že v lidech zůstane polovina z tohoto množství (2 mg), a proto jsou 4 mg na litr považovány za „bezpečné“. Nicméně denní dávka 2-8 mg způsobuje třetí ochromující stádium CSF.

 

V r. 1998 vědci EPA, jejichž prací a zákonnou povinností je určit maximální úroveň kontaminace, prohlásili, že úroveň 4 ppm byla podvodně nastavena vnějšími silami v rámci rozhodnutí ignorujícího 90% údajů, které ukazovaly mutagenní vlastnosti fluoridů. Klinická toxikologie komerčních produktů, 5. vydání (1984) uvádí míru toxicity u olova 3 až 4 (3 = mírně toxická, 4 = velmi toxická) a EPA nastavila MCL pro olovo v pitné vodě na 0,0145 ppm – s cílem 0 ppm. Míra toxicity fluoridů je 4, přesto je MCL pro fluoridy nastavená v současnosti na 4,0 ppm, 250 násobek přípustné úrovně u olova.

 

 

Při hodnocení negativních účinku na zdraví se musí brát na zřetel celková denní dávka fluoridů, včetně dávky, která se do těla dostane spolknutím vdechnutím a absorpcí přes pokožku. V r. 1971 Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla: „Při hodnocení bezpečnosti vody s ohledem na koncentraci fluoridů musí být brán v úvahu celkový příjem fluoridů u jedince.“

 

Expozice ve vzduchu se vyskytujícím fluoridům pocházejícím z mnoha výrobních procesů (aplikací pesticidů, výroby fosfátových hnojiv, tavení hliníku, obohacování uranu, spalování uhlí a jaderných elektráren, spaloven, z leptání skla, rafinace ropy a výfukových emisí) může být značná. Každoročně vypouští průmysl tisíce tun fluoridů. Průmyslové emise se složkami fluoridů vytvářejí jejich zvýšenou koncentraci v atmosféře.

 

Fluorovodík může existovat jako částice, rozpouštět se v mracích jako mlha, déšť, rosa nebo sníh. V mracích a vlhkém vzduchu může putovat ve vzdušných proudech, dokud se neusadí jako kyselý déšť, kyselá mlha atd. Ve vodních nádržích se rychle mísí s vodou.

 

Hexafluorid síry (SF6), emitovaný elektrárenstvím, patří nyní k šesti skleníkovým plynům, specificky určeným mezinárodním konsenzem, v rámci Kyotského protokolu, ke snížení emisí, aby se kontrolovalo globální oteplování. Zbývajícími jsou kysličník uhličitý, hydro-fluoro-karbony (HFC), perfluor-karbony (PFC), metan a kysličník dusný (N2O). SF6 je asi 23,900krát destruktivnější, než kysličník uhličitý za 100 let. EPA odhaduje, že jen v roce 1996 uniklo z elektráren zhruba sedm milionů tun uhlíkového ekvivalentu (MMTCE).

 

Koncentrace SF6 v atmosféře se údajně od r. 1970 zvýšila o dva řády. Atmosférické modely naznačily, že životnost molekul SF6 v atmosféře může být více než 3,000 let. Navíc mnoho lidí konzumuje na fluoru založené léky, jako Prozac, což značně přispívá k účinkům fluoridů na štítnou žlázu. U všech sloučenin fluoru – organických i neorganických – bylo prokázáno působení na štítnou žlázu, kdy často zesilují účinek fluoridů mnohonásobně.

K expozici domácností fluoridům může dojít při používání teflonových pánví, na fluoru založených produktů, rozprašovačů insekticidů, a dokonce a díky reziduálním fluoridům ve vzduchu z fluorované pitné vody. Vedení 3M Corporation nedávno oznámilo zastavení výroby produktů Scotchgard, poté, co zjistili, že primární složka těchto produktů – fluorová sloučenina perfluoroktanyl sulfonát (PFOS) – byla nalezena ve všech krevních testech krevní banky.

 

Výzkum 3M ukázal, že tato látka má silnou tendenci přetrvávat a biologicky se hromadit v tkáních zvířat a lidí. V r. 1991 americký Úřad pro veřejné zdraví vydal zprávu, kde se uvádělo, že celkový objem denního příjmu fluoridů z vody, zubařských produktů, nápojů a potravin přesáhl 6,5 miligramu. Takže celkový příjem jen z těchto zdrojů vysoce překračuje úroveň, o které je známo, že způsobuje třetí stádium kostní fluorózy.

 

 

Mimo fluorované vody a zubních past obsahuje vysoké úrovně sloučenin fluoru mnoho potravin, v důsledku používání pesticidů. Jedním z nejhorších hříšníků jsou grepy. Grapefruitový džus obsahuje více než 6,8 ppm fluoridu. EPA odhaduje celkový příjem fluoridů z reziduí pesticidů jen u potravin a vody na 0,095 mg/kg/den, což znamená, že člověk vážící 70 kg dostane denně více než 6,65 mg. Sojová dětská výživa je bohatá jak na fluoridy, tak na hliník, které daleko překračují „optimální“ dávku – dokonce i když se na přípravu používá odfluorovaná voda – a bylo prokázáno, že představuje významný rizikový faktor u zubní fluorózy.

 

 

Formy fluoridů

Existuje pět forem fluoridů, které jsou často probírány, a někdy je v tom zmatek. Zaprvé, existuje prvkový fluor, což je plyn a nejreaktivnější prvek v periodické tabulce. Reaguje se všemi ostatními prvky, vyjma tří vzácných plynů. Reaguje dokonce i s azbestem. Volný fluor se v přírodě nenachází. Fluor je přidáván do naší pitné vody! Fluor se nachází ve formě fluorovodíku, dalšího plynu. Leptá sklo. Rozpouští se ve vodě a tvoří slabou kyselinu. Je to znečišťující látka vypouštěná tavírnami kovů, ropným průmyslem, průmyslem keramiky a cihel, uhelnými elektrárnami, spalovnami a řadou dalších odvětví. Je zodpovědný za mnoho úmrtí při incidentech se znečištěným ovzduším.

 

Pak je tu fluoridový iont. Fluoridový iont nelze samotný dát do láhve. Je to záporný iont; musí být doprovázen kladnými ionty. Záporné ionty se tvoří, když kovy reagují s nekovy (fluor je nekov). Když se to stane, kov předá jeden či více svých elektronů (záporných částic) nekovu. Výsledkem je kladně nabitý kov a záporně nabitý iont. V pevném skupenství vypadají tyto kladné a záporné ionty jako drobná trojrozměrná uspořádání. Toto vnitřní uspořádání dává vzniknout krystalickému tvaru těchto látek. Například kuchyňská sůl (chlorid sodný) má krystaly ve tvaru krychle. Když jsou tyto látky (soli) rozpuštěny ve vodě, kladné a záporné ionty se oddělí.

 

Chlorid sodný je ve vodě dobře rozpustný, fluorid vápenatý je rozpustný mnohem méně. Deset procent vody fluorované v USA je fluorováno fluoridem sodným. Komplexní ionty jsou kladné kovové ionty, které jsou obklopeny zápornými ionty nebo neutrálními molekulami, které mají silnější vazbu, než pouhé elektrostatické přitahování. Tudíž mají odlišné vlastnosti, než rodičovské ionty. Takže AlF4- má jiné vlastnosti, než rodičovský iont Al3+ a záporné ionty F.

Je to tato vlastnost iontů fluoridu, díky které se tvoří komplexy s tak mnoha ionty – včetně spousty toxických, a dalších, které tělo potřebuje – což může pomoct vysvětlit, proč tyto nereaktivní typy (v chemickém smyslu) mohou být tak biologicky aktivní a nebezpečné. Další formou fluoridů, se kterou se setkáváme, je kyselina hexa-fluoro-siliciová (H2SiF6) a její sodná sůl fluorosilikát (Na2SiF6).

 

Tyto látky jsou používány pro fluorizaci 90% fluorizované vody v USA. Jsou to odpadní produkty průmyslu super fosfátů. Stoupenci fluorizace tvrdí, že když jsou tyto látky ve vodě rozpuštěny, zcela se rozloží na SiO2 a ion fluoru. To je rozporováno, protože stále existují jisté křemíko-fluorové komplexy, když voda dojde do našich kohoutků. Tyto komplexy usnadňují vstřebávání olova do krve. Přes 50% komunit ve Spojených státech používá pro fluorizaci pitné vody kyselinu fluorosiliciovou nebo fluorosilikát sodný. Ani EPA, ani Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí nemůže poskytnout žádnou studii o bezpečnosti, která by dokazovala, že tento produkt je při dlouhodobém užívání při nízkých dávkách bezpečný. U těchto produktů nebyla nikdy provedena žádná klinická studie se zvířecími modely. Je zajímavé, že všichni lidé, kteří říkají, že tento produkt je „bezpečný“, netuší, jak se vyrábí.

Poslední formou fluoridů, se kterými se setkáváme, je skupina organofluoridů. Jde o sloučeniny, které mají fluor kovalentně vázaný na atomu uhlíku. Jedním z organofluoridů, se kterým jste měli pravděpodobně co do činění, je plast PTFE. Je to polytetrafluoroetylen, používaný na nepřilnavých smažících pánvích. Skládá se z dlouhých řetězců uhlíku vázaných dvěma fluory u každého uhlíku. Je to velmi stabilní a odolná látka u chemického útoku. Fluor je často přidáván do léčiv.

 

Tyto drogy, když jsou metabolizovány, se v těle rozkládají a vytváření iont fluoru. Čistým výsledkem je, že tyto drogy přináší fluoridy do velmi citlivých míst, jako mozek, kde mohou způsobit problémy. Ohledně tohoto aspektu organofluoridů bylo provedeno jen málo výzkumu.

 

Existují další organofluory, které jsou sami o sobě velmi toxické – toxicita nemá nic společného se samotným iontem fluoru; nebo s vytvářením iontu fluoru. Látky jako fluorocitrát jsou velmi toxické, protože se vážou na enzym zapojený do metabolismu cukru, a neodchází – blokují ho – brání mu zvládat citrát, a ten se obvykle mění na něco jiného.

 

Tyto poněkud nereaktivní chemické třídy zvané fluoridové ionty mohou zasahovat do biologických systémů třemi významnými způsoby: a) vytvářením vodíkových vazeb s klíčovými skupinami proteinů a nukleovými kyselinami, b) mohou tvořit komplexu s kovovými ionty jako hliník, beryllium, olovo a uhlík, a c) mohou reagovat s enzymy, které používají ionty hořčíku jako ko-faktor. U mnoha enzymů hořčík pomáhá enzymu zarovnat se se substrátem, se kterým pracuje, a fluorid může do tohoto zarovnání zasáhnout.

 

Na rozdíl od fluoridu vápenatého je fluorid sodný v těle zadržován ve velkých množstvích a je velmi toxický. Experimenty se surovým fosfátem a kyselinou vodíkofluorosiliciovou poskytují stejné informace. Na celém světě se objevují nové oblasti s „přírodním“ fluoridem, protože nyní všechny oblasti, které nejsou „uměle" fluorizovány, jsou považovány za „přírodní“.

 

Problémem je, že tento nový „přírodní“ fluorid je výsledkem přímé kontaminace vody a půdy v důsledku petrochemického ošetřování, nekontrolovaného používání hnojiv, aplikací pesticidů, kontaminace podzemních vod z úložišť průmyslových odpadů, „spalin“ raketového paliva a atd. Náhle tu máme „přírodní“ fluoridy, které se objevují v oblastech dříve považovaných za „na fluoridy deficitní“, jako Sosnivka na Ukrajině.

 

S každou sklenkou vody polykáme denně stále více fluoridů. Od r. 1945, kdy byl fluorid poprvé přidán do vodovodního systému v Newburg v New Yorku, bylo ve Spojených státech fluorizováno 75% dodávek vody. Ostatní země hledí na fluoridy podezřele. Švédsko upustilo od fluorizace na doporučení zvláštní komise pro fluoridy, Dánsko, Holandsko, Finsko, Francie, Německo a Japonsko ho také odmítly, kvůli obavám o veřejné zdraví.

 

Plány na povinnou fluorizaci vodu v Británii byly zrušeny v r. 1998, poté, co britský ministr vnitra intervenoval a vyzval ministra zdravotnictví, aby vzal v úvahu negativní důkazy. „Pochybní a po moci lačnící lidé na vysokých místech s fluoridy experimentovali, aby zjistili, jestli je lze použít pro podrobení lidí celé komunity rychleji, než kdyby je donutili násilím,“ uvedl William Guy Carr, velitel kanadského královského námořnictva ve výslužbě.

 

Kontroverzní fluorid je jednou ze základních ingrediencí jak Prozacu (hydrochloridu fluoroxetenu), tak nervového plynu sarin (isopropil-metyl-fosforyl-fluorid). Fluorid draselný, nebezpečný odpadní vedlejší produkt při výrobě hliníku a fosfátových hnojiv, je běžnou přísadou jedů proti krysám a švábům, anestetik, hypnotik, psychiatrických léků a vojenských nervových plynů.

 

Historicky byla jeho likvidace poměrně drahá, dokud jistá odvětví hliníkářského průmyslu s nadbytkem těchto látek neprodala veřejnosti děsivě šílenou, ale vysoce ziskovou myšlenku, aby ho kupovala s marží 20,000% a přidávala ho do pitné vody a pila to. Ano, marže 20,000%: fluorid – zamýšlený pro konzumaci lidmi mladšími 14 let – je přidáván do naší pitné vody v koncentraci přibližně 1 ppm, ale protože pijeme pouze 0,5% vody celkově z vodovodu, zbytek jde doslova do kanálu jako volný nebezpečný odpad chemického průmyslu, kdy jim platíme za to, že můžeme jejich drahým nebezpečným odpadem splachovat záchod.

 

Nezávislé vědecké důkazy, které se v posledních 50 letech opakovaně objevovaly, odhalily, že fluorid údajně zkracuje život, podporuje rakovinu a různé duševní poruchy, urychluje osteoporózu a lámání kyčlí u starých lidí, a činí nás stupidními, poslušnými a poníženými, to vše v jednom balíčku. Existují zprávy, že hliník v mozku je zřejmě příčinným faktorem Alzheimerovy nemoci, a důkazy ukazují na silnou afinitu fluoridů na hliník a také na jejich schopnost „oklamat“ mozkokrevní bariéru tak, že vypadají jako ionty vodíku, a tím chemikáliím umožňují přístup do mozkové tkáně.

 

 

Cukrovku má údajně více než 11 milionů Američanů. Protože mnoho diabetiků pije více tekutin, než ostatní lidé, pak podle Physicians Desk Reference by těchto 11 milionů Američanů nemělo pít fluorizovanou vodu, protože tím dostávají nadměrné dávky fluoridu. Nemoci ledvin, z definice, snižují účinnost ledvin, což je naší hlavní cesta vylučování fluoridů. Takže lidé s nemocnými ledvinami by také neměli pít fluorizovanou vodu. Jsou zaznamenány případy (Annapolis. Maryland, 1979), kdy pacienti s nemocnými ledvinami na dialýze zemřeli, v důsledku předávkování fluoridů v městské vodovodní síti.

 

 

Pravda o fluoridech se na veřejnost nedostává snadno, protože fluoridy, vyráběné jako toxický odpadní vedlejší produkt mnoha typů těžkého průmyslu – jako výroba hliníku, oceli, hnojiv, sklad, cementu a dalších – musí být někam vyhozeny. Pokud by nebyly používány jako aditivum do vody, výrobci by museli platit miliony dolarů za řádnou likvidaci, takže tlak na zachování fluoridů na seznamu zdravých aditiv do vody – a nikoliv jako jedu pro životní prostředí, který si vyžaduje nákladnou likvidaci – je velký, a politické tlaky na zachování fluoridu v pitné vodě jsou silné.

 

 

Americká vláda byla jedním z klíčových podporovatelů fluorizace. Navzdory otázkám týkajícím se účinnosti fluoridu a jeho bezpečnosti, vláda uvedla, že federálním cílem u zdraví je zvýšení počtu Američanů majících fluorizovanou pitnou vodu z předešlé úrovně 62% na 75% v r. 2000. Vzhledem k půlstoletí podpory fluorizace není pravděpodobné, že Americká asociace zubařů přestane fluorizaci podporovat. Některá města podnikají kroky a rozhodla se přestat svoji vodu fluorizovat – či vůbec nefluorizovat, v první řadě.

 

Fluorid sodný je nejprudším protoplasmatickým jedem, který věda zná. Národní knihovna medicíny, služba pro počítačové zpracování dat o jedovatých látkách, přiřadila fluoridům stupeň 4-5 (velmi toxický – extrémně toxický), na stupnici s 5 stupni. Scheele objevil fluor v r. 1771, ale Moissan ho vyrobil v plynné prvkové čistotě až v r. 1886. Fluorid je přidáván do vody většiny amerických měst kvůli ústní hygieně.

 

Čtenář bude žasnout, když zjistí, že takový výsledek je nejen nepravděpodobný, ale že výsledkem je pravý opak. USA fluorizovaly pitnou vodu tolik desetiletí, že o tom lidé sotva přemýšlejí. V novinách a časopisech se objevuje jen velmi málo článků. Chlór se aspoň ze sklenice vody vypaří, když ji necháte stát asi hodinu. Ale fluorid ne. Žádné vařením, zpracování potravin, filtrace nebo spolknutí fluorid neodstraní. Fluorid jde přímo do potravního řetězce, Po spolknutí se akumuluje v tukových buňkách, nebo je absorbován pokožkou nebo membránami sliznic.

 

 

Stále více důkazů ukazuje, že fluoridy a zubní fluoróza souvisí se zvýšeným kažením zubů. Nejkomplexnější americké vyhodnocení provedl Národní institut dentálního výzkumu na 39,000 školních dětech ve věku 5-17 let. Ukázalo se, že neexistuje žádný výrazný rozdíl co se týká DMF (kazy, chybějící a opravené zuby). Ale ukázalo se, že města s velkým podílem zkažených zubů (66,5 – 87,5%) mají o 9,34% více kazů u dětí, které pijí fluorizovanou vodu. Navíc byl pozorován 5,4% nárůst u studentů s kazy, když byla do vody přidána 1 ppm fluoridu. Devět fluorizovaných měst s vysokými výskytem kazů měla o 10% více kazů, než ekvivalentních devět měst bez fluorizace.

 

 

V sušených vejcích je stejně fluoridu, jako v zubní pastě

Dow Chemicals ve svých testech ProFume, svého nového desinfekčního prostředku pro ošetřování potravinářských zpracovatelských zařízení, našla v sušených vejcích reziduum 754 ppm fluoridových aniontů. Požádali USDA, aby povolila v sušených vejcích reziduum fluoridových aniontů 900 ppm, což bylo schváleno v červenci 2010. Koncentrace fluoridů v zubních pastách prodávaných ve Spojených státech je 1,000 – 1,500 ppm.

 

Zubní pasta obsahuje varování: „Držte mimo dosah dětí mladších 6 let. Pokud je náhodou spolknuto větší množství, než čištění zubů, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc nebo kontaktujte Středisko pro kontrolu jedů.“ Abyste dostali 1 vejce, potřebujete jednu polévkovou lžíci sušených vajec. To je mnohem více fluoridu, než kolik j ho v zubní pastě!

 

Spolknutý fluorid působí nejdříve místně na střevní sliznici. Může vytvářet kyselinu fluorovodíkovou v žaludku, což vede k podráždění GI nebo korozivním účinkům. Po spolknutí je zažívací trakt (GI) prvním a nejběžněji zasaženým systémem.

 

Pokud se sní dostatečné množství, může se prožrat stěnou žaludku. Podle Minnesota Poison Control System „je kyselina fluorovodíková obzvláště nebezpečná kyselina, díky svým jedinečné vlastnosti pronikat tkání“. A pokračují: „To může způsobit poškození měkkých tkání, erozi kostí a abnormality u elektrolytů. Způsobuje únik vápníku a hořčíku z těla, čímž vytváří jejich nedostatek, a je přímo toxická pro řadu buněčných enzymů a metabolických procesů.“

 

Kolik fluoridů bude v naší potravě?

Zde je část z toho, co jsme doposud dokázali: rezidua fluoridových aniontů ve všech zpracovaných potravinách, kde není již stanovena zvláštní tolerance na 70 ppm:

skot, maso, sušené 40 ppm;

sýr 5 ppm;

kakaové boby, po sklizni 20 ppm;

kokos, po sklizni 40 ppm;

káva, po sklizni 15 ppm;

bavlníkové semeno, po sklizni 70 ppm;

vejce, sušená 900 ppm;

zázvor, po sklizni 70 ppm;

šunka 20 ppm;

bylinky a koření, po sklizni 70 ppm;

mléko, sušené 5,0 ppm;

ořechy, ananas, po sklizni 20 ppm;

arašidy, po sklizni 15 ppm;

rýže, mouka, po sklizni 45 ppm;

a zelenina, luštěniny, po sklizni 70 ppm.

Chronická otrava fluorem

To je v rozporu s internetovou stránkou fakulty medicíny a hubařství univerzity v západním Ontariu, kde se praví, v nejširším smyslu, že výraz „fluoróza“ popisuje otravu stopovým prvkem, fluorem (běžně označovaným ve svém iontovém stavu jako fluorid). Zdá se, že lidé se ve své citlivost na fluorózu znatelně liší.  Jako obecné vodítko lze říct, že dlouhodobější celkové požívání fluoridu převyšující 1,0 mg denně může zapříčinit klinické známky fluorózy u dospělých. Obecně, toxicita fluoridu u lidí se projeví jako jakákoliv kombinace následujícího:

Zubní fluoróza: nejzjevnější a nejsnadněji diagnostikovatelná forma fluorózy díky charakteristickým bílým skvrnám na chrupu. Zubní fluoróza je obvykle způsobena nadměrnou expozicí fluoridu, kdy je zubní sklovina aktivně mineralizována během raného dětství.

Kosterní fluoróza: patří sem abnormální mineralizace kostí a měkkých tkání, nebo poruchy v normální aktivitě osteofytů. Z tohoto důvodu se kosterní fluoróza často tváří jako „generická“ osteoporóza nebo jako osteoporóza u relativně mladých dospělých.

Systémová fluoróza: v důsledku chemické povahy fluoridu a jeho působení v systémech savců, které se neomezuje jen na zuby a kosti. Toxicita fluoridu může být potenciálně spojována s každým velkým mnohočetným onemocněním 20. století, od rakoviny po poruchu pozornosti.

Toxicita fluoridu může být akutní nebo chronická, kdy účinky se projevují od kosmetických poškození po ochromení a dokonce smrt. S výjimkou zubní fluorózy jsou s fluoridem související nemoci často připisovány jiným nemocem nebo příznakům (tj. osteoporóze u kosterní fluorózy, kardiovaskulárním selháním a smrti u akutní otravy fluoridem)., což činí samotnou fluorózu velmi obtížně sledovatelnou epidemiologicky, bez přítomnosti zdravotního rámce ekosystému.

Příznaky fluorózy:

Ačkoliv je to očividně vágní a nespecifické, většina symptomů toxicity fluoridu ukazuje na nějakou velkou metabolickou poruchu, a jsou neobyčejně podobné symptomům hypotyreózy.

Symptomy fluorózy:

1. Poruchy učení/potíže se soustředěním/nekoherence/ztráta paměti/zmatenost

2. Poruchy tělesné teploty/studená třesavka

3. Bolesti na hrudi

4. Bušení srdce

5. Deprese

6. Závratě

7. Dyspepsie

8. Naděrná ospalost/únava

9. Bolesti hlavy/migrény

10. Bolesti kloubů

11. Nevolnost

12. Nervozita

13. Citlivost na světlo

14. Krátky dech

15. Potíže s polykáním

16. Žízeň

17. Hučení v uších

18. Vizuální poruchy

 

ZDROJ:

http://www.osud.cz/fluorid-takovy-prijemny-zabijak-1-0

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář