Jdi na obsah Jdi na menu

ODPOVĚĎ POSLANKYNĚ

21. 9. 2011


Vážená paní poslankyně,
 
 obracím se na Vás a na několik dalších poslanců a poslankyň v záležitosti, která mě v posledních  týdnech velmi znepokojila.V těchto dnech dochází k projednávání zákona o zdravotních službách (sněmovní tisk č. 405). To, že reforma zdravotnictví je potřeba a nový zákon by ji v tom měl napomoci, je nepopiratelný fakt. Nicméně v tomto návrhu zákona se objevují 2 paragrafy, se kterými rozhodně nemohu souhlasit, jelikož nekorespondují s mezinárodními  smlouvami, jimiž je ČR vázána.
   

Jedná se o § 42 odst. 2 písm. d) ve znění: "pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený  individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb  vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není  způsobeno zdravotním stavem".

Tato přesná citace je značně neurčitá a lékař si ji může interpretovat tak,  že za výše stanovených podmínek odmítne pacienta, který např. nebude chtít  podstoupit kompletní, lékařem navrhovanou léčbu. Mám na mysli zejména  onkologicky nemocné či pacienty v terminální fázi nemoci. Pokud tito  pacienti nebudou chtít absolvovat lékařem stanovenou léčbu, třeba i s  vypuštěním jen některých terapií, lékař je bude moci legálně odmítnout.  Díky tomu, že vím, co je to pečovat o smrtelně nemocného člověka, který si  až do konce svého života touží zachovat alespoň špetku lidské důstojnosti a  nepřeje si další redundantní lékařské zásahy, jež by pouze prodlužovali  jeho utrpení a k vyléčení by nevedly, dokážu si představit následky tohoto nesprávně pochopeného paragrafu. Proto Vás velmi žádám o to, abyste se zasadila  o vypuštění části "úmyslně a soustavně nedodržuje navržený  individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotnických služeb  vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem" a pokusila se prosadit toto znění: "pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů a ošetřujícího personálu  či je slovně nebo fyzicky napadá".

Má další připomínka se týká § 38 odst. 7, opět cituji: " Bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce pacienta lze poskytnout též jiné zdravotní  služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.“
   

Do této chvíle jsem si byla díky Ústavě ČR a mezinárodním smlouvám podporujících svéprávnost občana jistá, že žiji v demokratické společnosti.  Po přečtení tohoto paragrafu o tom začínám značně pochybovat. V důvodové  zprávě určené k tomuto navrhovanému zákonu je opakovaně zdůrazňováno, že navrhovaný zákon je v souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Nicméně tento paragraf je v jejím přímém rozporu. Takového výrazné omezení svobody pacientů nebylo možné ani podle staré úpravy, jež umožňovala nucenou péči jen při bezprostředním ohrožení na životě pacienta nebo jeho okolí.  Dále je v důvodové zprávě uvedeno, cituji: "Aplikace úmluvy má zajistit  každému člověku nedotknutelnost jeho práv a základních svobod a ajistit mu  důstojnost a svébytnost. Úmluva zejména upravuje právo pacienta na  informace, nezbytnost poučení pacienta a vyslovení jeho souhlasu před každým zákrokem. Povinností příslušných subjektů je již od 1. října 2001  řídit se ustanoveními této úmluvy bez ohledu na to, zda je uvedená  problematika implementována do vnitrostátního právního řádu. Návrh zákona  implementuje jednotlivé články úmluvy. Jedno ze základních práv pacienta je  právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb. Aby mohl toto právo pacient plně využít, je nezbytné zajistit mu dostatek informací  potřebných pro rozhodování. Pacient získá tímto zákonem nejen právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu, o zdravotních službách, které mu  mají být poskytnuty, ale z Národního registru poskytovatelů získá také  všechny potřebné informace o poskytovatelích zdravotních služeb."  Vážená paní magistro, troufám si říci, že nikdo z nás, občanů této země,  jistě nechce podstupovat úkony bez informovaného souhlasu, nebo dokonce  proti své vůli. Nevím, zdali Vy toto chcete, nicméně já se plně ztotožňuji  s následující pasáží uvedenou v důvodové zprávě a nechci být pacientem,  který je pasivním účastníkem s velmi omezenými právy rozhodovat o tom,  která péče mu má být poskytnuta. Chci být skutečně objektivně informována o  možnostech jak léčby, tak prevence a jsem ochotna nést za své rozhodnutí zodpovědnost.

 Upřímně Vás prosím, abyste v následujícím projednávání tohoto zákona přihlédla k této skutečnosti a pokud možno přihlédla i k takovémuto návrhu "Pouze s informovaným souhlasem pacienta nebo jeho zákonného zástupce lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví." Jsem přesvědčena o tom, že tato formulace vyhoví jak mezinárodním smlouvám  (mám na mysli Úmluvu o lidských právech a biomedicíně), tak i tendenci  zlepšit oboustrannou komunikaci mezi lékařem a pacientem a pacientovi  umožní zodpovědněji přistupovat k péči o své zdraví. Bohužel musím vyslovit obavu, zda toto navržené znění paragrafu " Bez  souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce pacienta lze poskytnout též jiné  zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.“, nemá  pouze neprůhledně legalizovat korupční praktiky některých farmaceutických  firem při spolupráci s lékařem. Své zdraví považuji za jednu z nejvyšších hodnot, kterou mám a nehodlám ji jen tak vložit do rukou někomu, kdo svoje  zájmy prvoplánovitě směřuje především k miliardovým ziskům a skutečná snaha  pacientovi pomoci je až na druhém místě.
Dovolte mi, abych tento dopis zakončila slovy antického velikána Cicera - Občanské právo se nemůže ohýbat ani přízní, ani drtit mocí, ani narušovat  penězi.
Velmi Vám děkuji za čas, který jste čtením tohoto dopisu strávila.

Odpověď poslankyně:

Vážená paní,
děkuji Vám za Váš dopis a věřte mi, že se plně ztotožňuji s Vašimi obavami  a závěry. Také jsem na ně při svých vystoupeních na výboru i v poslanecké  sněmovně upozorňovala. Nicméně jsem byla poslankyněmi a poslanci vládní koalice nevyslyšena. V tuto chvíli již není žádná možnost něco změnit. # Koalice se rozhodla špatně napsané zákony prosadit za každou cenu. Jediná  možnost nápravy je v nových volbách a následných potřebných změnách.  S pozdravem
 Soňa Marková
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář