Jdi na obsah Jdi na menu

OČKOVÁNÍ IMUNITU OSLABUJE

8. 4. 2012

O tom, že spolehlivost ochrany zdraví očkováním není zda­leka tak vysoká, jak bývá často prezentováno, vypovídají snad vůbec nejlépe oficiální lékařské statistiky vedené prakticky od  samých počátků této profylaxe.

Dle statistik WHO zabývajících se výskytem dětské obrny bylo v letech 1970 až 1974 z celkem 360 zaznamenaných přípa­dů tohoto onemocnění 205 přímo nebo nepřímo vyvoláno očko­váním.

Dnes lze již naprosto objektivně doložit, že klasické profy­laktické očkování náš imunitní systém ve skutečnosti neposi­luje, nýbrž naopak oslabuje. Například nemoc AIDS se častěji rozvíjí u lidí, jejichž přirozená odolnost je vedle působení viru HIV ovlivněna ještě navíc opakovaným "ochranným" očková­ním proti různým jiným infekcím, jak to bylo roku 1987 uvede­no v jednom z nejrenomovanějších odborných lékařských časo­pisů, New England Journal of Medicine.                

Z dostupných údajů se zdá, že očkování místo ochranné funkce poměrně často vyvolá přes­ně tu nemoc, proti níž má člověka chránit.

Očkovaní lidé se ne­zřídka také stávají přenašeči příslušných chorob. Třeba v USA takto během let 1969 až 1977 dopadlo celkem 34 matek, které na své děti přenesly obrnu. Ačkoliv Světová zdravotnická organi­zace na toto riziko opakovaně upozorňovala, nevedlo to dlouho k žádným rozumným reakcím, nýbrž naopak k opatřením spíše absurdním, kdy byla očkovací profylaxe proti dětské obrně na­sazována mnohdy zcela nesmyslně, například u všech spolubyd­lících rodinných příslušníků včetně prarodičů. Dnes je již tento systém "komplexní imunizace" naštěstí zakázán, místo něj se však v praxi znovu objevilo takzvané Salkovo očkování, od něhož lékaři svého času kvůli značné rizikovosti hromadně upouštěli, aby se k němu v nynější "moderní" době - "demokraticky respektujíce rádoby alternativní trendy - opět pokorně začali vracet. Školská medicína jako by definitivně ztrácela paměť .. a totéž čekala i od pacientů!

 

 

V lékařské praxi se bohužel můžeme opakovaně setkat rovněž s případy, kdy je lidské zdraví klasickým očkováním vyloženě poškozeno. Poměrně přesné statistiky v tomto směru dříve vedly hlavně socialistické státy, kde do informačních kanálů nezasahovaly zájmové lobby soukromých výrobců imunizačních látek.

 

Například na území Německé demokratické republiky bylo za období let 1946 až 1976 zaznamenáno celkem 1755 případů poškození zdraví očkováním. Z uvedeného počtu bylo 1230 případů zaregistrováno po očkování proti pra­vým neštovicím; z toho jich 21 bylo smrtelných a řada dalších vedla k duševním poruchám nebo úplné idiocii. Vzhledem k to­mu, jak ostentativně se někdy klasická školská medicína chlubí svými úspěchy při vymýcení pravých neštovic z našich zeměpisných šířek, jsou zmíněná čísla dosti otřesná. O nic radostněj­ší bilanci přitom neskýtají ani statistiky u dalších infekčních ne­mocí. Třeba v souvislosti se záškrtem a dávivým (černým) kašlem bylo zaznamenáno 161 případů poškození zdraví očkováním, z toho 25 smrtelných.

Očkování je ve své podstatě regulovaný přívod oslabených choroboplodných látek do těla prostřednictvím patřičné výchozí tinktury. Očkovací vakcína sice v těle podněcuje tvorbu náleži­tých protilátek, jenže celková obranyschopnost organismu se takto nezlepšuje.

De facto jde pouze o jakýsi nepřirozený zásah, který tělo ve svých důsledcích spíše narušuje a zraňuje, než aby mu pomáhal, o čemž snad nejvýmluvněji svědčí trvale rostoucí křivka nemocnosti a druhotných zdravotních problémů u mno­honásobně očkovaných, rádoby "dokonale chráněných" dětí. Bo­hužel, mnozí lékaři zde ani dnes stále ještě nemají k dispozici všechny potřebné informace, a často také podléhají silným tla­kům reklamy a peněz.

Finanční motivace výrobců očkovacích látek  v kapitalistickém zřízení nejednou zájmy pacientů doslo­va válcuje na celé čáře. Dáme-li si tu práci - jak to udělal například německý internista Gerhard Buchwald, abychom se podívali za líbivé kulisy oficiální propagandy a pronikli k jádru problému, narazíme na fakta, která již onu tolikrát opěvovanou "spásonosnost" očková­ní staví do zcela jiného světla. Doktor Buchwald shromáždil ve svých rešerších za 35 let praxe některé opravdu klíčové poznat­ky naléhavě upozorňující na stinné stránky umělé imunizace. Z jím získaných materiálů sestavená kniha Impfen - Das Geschäft mit der Angst (Očkování - obchod se strachem) pomocí výmluv­ných čísel dokládá jeden z velkých omylů klasické školské me­dicíny.

Z myšlenek Dr. R. Dahlkeho vybral  J. Rádží Poláček,

ZDROJ:

http://www.calendula.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky%20na%20net/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD%20Dahlke.htm

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář